СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Сигнали и жалби може да изпращате на direktor_atanasov@mail.bg
Електронен дневник
Разширено търсене

МенюЕ-вестник

Брояч

Проекти

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016/2017 г.УЧИЛИЩНА WEB АКАДЕМИЯ
Ръководител г-жа Светла ИлчеваУчилищна WEB Академия


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014/2015 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране
 4. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обезщетения на персонала" МОМН
 5. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
 6. НП "Модернизация на материалната база в училище” 2014
 7. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност
 8. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 9. Програма "Научи се да плуваш". МФВС
 10. Проект: "Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 11. Програма "Спорт в училище”- Бокс. МФВС
 12. Програма "Евроскола” с Европейски парламент- Страсбург.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2013/2014 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогическите специалисти", ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. BG051PО001-3.2.05-”Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието"
 4. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране
 5. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обещетения на персонала" МОМН
 6. Проект: Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 7. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 8. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност.
 9. Европейска Училищна Мрежа: Количествени изследвания в образованието. "ИКТ в образованието" /ПУИКТО-ESSIE/.
 10. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
 11. Програма "Научи се да плуваш". МФВС


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012/2013 г.


 1. BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 2. BG051PО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" ОП "Развитие на човешките ресурси"
 3. "ИКТ в училище" НП "Информационни и комуникационни технологии в училище" МОМН
 4. НП "С грижа за всеки ученик" "Осигуряване обучението на талантливи ученици за участие в национални олимпиади" МОМН
  • Проект "Makromedia Flash"
  • Проект "Искам повече да знам и мога"
  • Проект "Астрономия"
  • Проект "Програмиране с Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition"
 5. FEE /Foundation for Environmental Education/ Международна образователна програма за деца 7-11 години ."Еко училище за деца"
 6. Telerik Kids Academy- Национална детска академия по програмиране.
 7. Програма "Образование" Корпус на мира на САЩ.
 8. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка изплащане на обезщетения на персонала" МОМН
 9. Проект: "Физическо възпитание и спорт" МОНМ
 10. НП "Оптимизация на училищната мрежа" Мярка "Без свободен час" МОМН
 11. Национална програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване на знанията и уменията на учениците. МОМН
 12. INGOT Academy- Училище акредитирано като част от международна INGOT общност.
 13. Проект "Училището- тук можем заедно да учим, да мечтаем и да се забавляваме"- Фондация "Нашата надежда- 21 век".
 14. Европейска Училищна Мрежа: Количествени изследвания в образованието. "ИКТ в образованието" /ПУИКТО-ESSIE/.
 15. Програма "Научи се да плуваш". МФВС
 16. Програма "Училищен плод" ДФЗ

С П Р А В К А за предоставените и изразходвани финансови ресурси от държавния бюджет и ресурси от европейски, национални и други програми, администрирани и управлявани от МОМН за периода 2007 - 2010 година


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2011/2012 г.

1. НП „С грижата за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

2. НП „С грижата за всеки ученик”, Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

3. Проект „Спорт в училище“- 2011/2012г.

4. НП „Оптимизация на училищната мрежа, мярка без свободен час“.

5. Проект BG051РО001-3.1.06. " Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". Обхват на проекта 356 ученици от I-VII клас в 14 групи ПИГ.

6. Европейска Училищна Мрежа: Количествени изследвания в образованието. „ИКТ в образованието“ /ПУИКТО-ESSIE/.

7. Корпус на Мира на САЩ в България. Програма образование. Нови подходи и комуникативни методи на преподаване и оценяване на учениците в обучението по английски език.

8. Проект „Telerik Kids Academy“- школа за обучение на млади програмисти.

9. Проект програма за езиково обучение по английски език към Българо-Американска Комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, съвместно с фондация „Америка за България“.

10. Проект „Новото тракийско злато“ на холандските природозащитни организации АРК и Авалон.

11. Проект на СК „Арда 2008“ Кърджали. Програма „Научи се да плуваш“.

12. Проект „Училището- тук можем заедно да учим, да мечтаем и да се забавляваме“- Фондация „Нашата надежда- 21 век“.


ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2010/2011 г.

1. НП Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, Мярка „Без свободен час”

2. НП „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” „ Училищно детство- знания, творчество, игри”

3. НП „С грижата за всеки ученик”, Модул 2„Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

4. „Да учим заедно” към ЦОИДУЕМ гр. София

5. Проект „Евроскола” с Европейски младежки парламент.

6. Проект по програма „Фулбрайт”, съвместно с фондация „Америка за България”

7. „Активни и здрави „ – фондация Димитър Бербатов

Проекти в които са участвали ученици от СОУ „Отец Паисий”

1. Проект "Новото тракийско злато" на холандските природозащитни организации АРК и Авалон

2. Проект на СКВТ "Арда" - Кърджали.

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ на СОУ "Отец Паисий" – Кърджали

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕТО – ТУК МОЖЕМ ЗАЕДНО ДА УЧИМ, ДА МЕЧТАЕМ И ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ- ФОНДАЦИЯ „НАШАТА НАДЕЖДА – 21 ВЕК“ съвместно със СОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” - КЪРДЖАЛИ


Работа по проекти за учебната 2009/2010 г.


Работата по проекти в СОУ ”Отец Паисий” е един от основните приоритети в политиката на училищното ръководство и през учебната 2009/2010 година. Училището продължи работата по разработка на проекти от Националните програми 2009г.

1. През учебната 2008/2009 година екип от учители разработи и кандидатства с проект Академия „Знание и сила” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - МОН и Европейски Социален фон 2007-2013 и Стойност на проекта – 94 000 лв.
2. По националната програма „Оптимизация на училищната мрежа, Мярка без свободен час” беше разработен и спечелен проект. Стойност на проекта – 9 000 лв.
3. Екип от учители разработи и реализира по Националната програма на МОН „Училището – територия на ученика” с проект „Модерната приказка с история и бъдеще” I. Стойност на проекта – 50 000 лв.
4. Екип от учители разработи и кандидатства по Националната програма на МОН „Училището – територия на ученика” с проект „Модерната приказка с история и бъдеще” II. Стойност на проекта – 15 000 лв.
5. Екип от учители разработи и реализира проект „Да учим заедно” към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.5 - 2009 на стойност 24 808 лв.
6. Проект “Подновяване на фондове на библиотеки” на стойност 8 000 лева към МК.
7. Проект „Спорт в училище” 2008/2009 - 3500лв.
8. Проект ”Нощ на учените” – 2009
9. Екип от учители разработи и кандидатства по Националната програма на МОН „Училището – територия на ученика” проект „Традиции и бъдеще – знание и сила” – Стойност на проекта 2 000 лв.
10. Екип от учители разработи и кандидатства по Националната програма на МОН проект „Без звънец”
11. Участие по проект „Превенции на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България” съвместно с МОН, МИС и програмата на ООН за развитие.
12. Училището участва по проект на община Кърджали „ЗНАМ” - Знание, Надежда, Алтернатива, Мотивация. Схема за безвъзмездна финансова помощ създаване на мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание.
13. Партньорски проект съвместно с читалище „Обединение” и фондация „Еко общност” и фондация „Чарлз Стюарт Мот” проект „Бъдеще за чаплите”. Към училището беше създаден екологичен клуб от 30 деца.
14. Партньорски проект съвместно с СКВТ „Арда” Кърджали
15. Партньорски проект „Лего и компютри” съвместно с ЧЕУ „Св.Св. Кирил и Методий”-София.
16. Партньорски проект „Модел на училищни занимални за работа с деца с агресивно поведение и деца в риск” Сдружение на българските начални учители.
17. Партньорски проект с Община Кърджали започна ремонт на физкултурния салон – на стойност 76 000 лв.
18. Проект „ Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” на стойност 23 929, 91 лева към МОН. 20. Проект „ С грижата за всеки ученик” от модул „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОЕКТИ
ПРЕЗ 2007 - 2009 г.

Брой Име на проекта Стойност (лв.) Изпълнен В етап на изпълнение Идеен проект

1.

"Енергийна ефективност" - Първи етап - МОН

157 812.18 лв.

да

-
-
2.

"Енергийна ефективност" - Втори етап - МОН

109 262.22 лв. да - -
3. "Красиво и чисто край язовира - МОСВ 1 998 лв. да - -
4. "Европейски коридор" - МОН 1 050 лв. да - -
5. "С камера и микрофон" - МОН 13 815 лв. да - -
6. Училищен вестник "Паисиевци" - ФРМС 2 000 лв. да - -
7. "Българските библиотеки" 4 133 лв. да - -
8. "Българските библиотеки" 1 000 лв. - да -
9.

"Енергийна ефективност" - Трети етап - МОН

270 000 лв. -
-
да
10. "Мажоретен състав" - МОН 2 000 лв. да - -
11. "Спорт в училище" - ДАМС 28 927 лв. - - да
12. "Обновяване на материално-техническата база" - МОН 50 000 лв. да - -
13. "Рекламно студио" - МОН 20 000 лв. - - да
14. "Нощ на учените" 2007 - Европейска комисия 1000 лв. да -
-
15. "Спорт" - ДБ 3 500 лв. да - -
16. "Европейски партньори" 10 000 лв. - - да
17. "Екологична пътека" 50 000 лв. - - да
18. "Зелено и красиво училище" 50 000 лв. - - да
19. "Защитено училище" 100 000 лв. - - да
20. "Училищно радио" 10 000 лв. - - да
21. "Детски гимнастически салон" 100 000 лв. - - да
22. "Велопътека и училищен паркинг" 25 000 лв. - - да
23. "Ученически униформи" 50 000 лв. да - -

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ
на СОУ "Отец Паисий" - Кърджали

Брой Име на проекта

1.

Проект "Бъдеще за чаплите" - подкрепен от НЧ "Обединение", фондация "Еко Общност" и фондация "Чарлз Стюарт Мот".

2.

Проект "Модел на училищни занимални за работа с деца с агресивно поведение и деца в риск" - Сдружение на българските начални учители.

3. Проект "Нощ на учените" - Тракийски университет в Стара Загора и REGGAE.
4. Проект "Лего и компютри" - училище "Св. св. Кирил и Методий" - град София.
5. Проект "Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България" - МОН, МИС и Програмата на ООН за развитие.
6. Проект на СКВТ "Арда" - Кърджали.

----

1. Проект “Зелени Родопи” – към програма “Младеж”


ЦЕЛИ:
Основната цел на проекта е да се стимулира екипната дейност на деца от различни етноси. Поради географската специфика на региона контактите между деца от различните населени места на област Кърджали са силно затруднени. Това поражда проблеми със социалната интеграция на тези личности като пълноценни граждани на българското общество. Считаме че любовта към родния край може да бъде съзидателния елемент в развитието на младежта в региона. За целта се създаде клуб по екология към СОУ "Отец Паисии" гр. Кърджали. В него могат да членуват всички младежи от региона.
Друга важна цел на проекта е да подпомогне развитието на екологичното самосъзнание на младежите в региона. Известно е че регионът на Кърджали е едно от най-замърсените места в България. До този момент подобен по мащаб проект не е провеждан на територията на областта. Считаме, че е изключително важно да се култивира екологично мислене сред жителите на региона. Чрез локално действиe може да се промени нещо, глобално да заживеем в един по-чист свят.

ДЕЙНОСТИ:

* Създаване на еко групи.
* Почистване на плажните ивица на язовир “Кърджали” около село Енчец.
* Почистване на Лебедовите езера – Джебел, волейболен турнир за младежи от двете населени места;
* Семинар обучение на Белите брези на младежи от областта “Екологията е ежедневие”. Обучението ще се извърши от експерти от отдел екология към община Кърджали, и от ПУ”Паисий Хилендарски”.
* Обучение “От връстници за връстници” – младежите от работните групи ще предават уменията и знанията си.
* Издаване на брошура “Зелени Родопи”– ежеседмично какви дейности са извършени.
* Почистване на Района около на Общинската горичка.2. Проект “За европейското бъдеще днес” – комуникационна стратегия за присъединяване към ЕС.


PowerPoint презентация "За европейското бъдеще днес"

Виртуална разходка | Резултати от състезания и олимпиади |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини